Contact

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact op. 

Privacystatement

Per 25 mei geldt de AVG, Europese wetgeving op het gebied van privacy. Uiteraard vinden we bij Psychologenpraktijk De Wenteling privacy erg belangrijk. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens die aan ons verstrekt worden. Wij hebben ons privacybeleid weer grondig onder de loep genomen en op een aantal punten verbeterd.

Hieronder treft u ons privacystatement. Hierin leggen wij u graag uit welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden we uw gegevens verwerken, op basis van welke grondslagen wij dit doen, aan wie we uw gegevens verstrekken, hoe lang we uw gegevens bewaren en welke maatregelen wij treffen om uw gegevens te beschermen. Ook wijzen we u graag op uw privacyrechten om uw gegevens te kunnen inzien, bewerken of verwijderen. 

Als uw gebruik wilt maken van onze diensten, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Mede in het kader van de AVG e-mailen wij beveiligd met behulp van ZIVVER. Door een e-mail via ZIVVER te versturen, garanderen wij dat vertrouwelijke informatie volgens de modernste beveiliging wordt verstuurd en versleuteld. En dat niemand anders behalve u de inhoud van de e-mail kan lezen.

Privacystatement Psychologenpraktijk De Wenteling

Psychologenpraktijk De Wenteling, gevestigd te Arnhem (Velperweg 37) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83031170, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk De Wenteling met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk De Wenteling persoonsgegevens verwerkt:

(potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan het praktijkpand van Psychologenpraktijk De Wenteling;
 • bezoekers van de website: wwww.psychologenpraktijkdewenteling.nl
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met Psychologenpraktijk De Wenteling contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk De Wenteling persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk De Wenteling verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een intakegesprek, behandelsessie, onderzoek of anderzins), telefonisch of per e-mail heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologenpraktijk De Wenteling zijn gegenereerd. Doordat er geen cookies geplaatst zijn en geen links naar social media worden er vrijwel geen gegevens bewaard. Wij kunnen enkel in algemene zin zien hoeveel bezoekers er geweest zijn en op welke pagina’s;
 • verkregen worden door video-opnames tijdens sessies (hiervoor wordt uiteraard eerst expliciete toestemming gevraagd);
 • verkregen worden door de inzet van E-health (ook hiervoor wordt eerst expliciete toestemming gevraagd).

3. Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk De Wenteling verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van de praktijkwebsite: www.psychologenpraktijkdewenteling.nl; 
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Psychologenpraktijk De Wenteling verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeente, zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Psychologenpraktijk De Wenteling kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk De Wenteling persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk De Wenteling sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk De Wenteling deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk De Wenteling deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk De Wenteling geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk De Wenteling ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk De Wenteling bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk De Wenteling hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk De Wenteling kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk De Wenteling gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk De Wenteling te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk De Wenteling door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkdewenteling.nl of het emailadres van uw eigen behandelaar. Tevens kunt u telefonisch contact zoeken met ons (026-3827443).

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk De Wenteling persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Lidewij Meulemeesters (praktijkeigenaar) van Psychologenpraktijk De Wenteling door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkdewenteling.nl of het emailadres van uw eigen behandelaar. Tevens kunt u telefonisch contact zoeken met ons (026-3827443). Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).